Body & life coaching

– Body & life coaching – Roll back tehnike – Holistički pristup –

Problem koji nas muči uvek ima dublju konotaciju nego što nam se to na prvi pogled čini. Bol u leđima nije samo telesna disfunkcija, niti je emotivna povreda samo psihička bol, a gubitak energije isključivo energetski deficit. Sfera u kojoj akutno uočavamo problem ne nosi čitavu njegovu “težinu”. Tako i rad na rešavanju problema, npr. na smanjenju telesne težine, zahteva razumevanje sistematskih psihofizičkih interakcija koje su doprinele određenom stanju, u ovom slučaju pojavi gojaznosti. Sagledavanje i razumevanje procesa u sopstvenom telu je put ka kvalitetnijem i radosnijem životu, uz poštovanje individualnosti i autentičnosti.

Lični rad

1. Analiza telesnog bola i emocionalnih problema, rad na razvoju, dijete.

– Individualni rad sa klijentom baziran na konceptima holističkog pristupa, multidimenzionalno sagledavanje aktuelnog problema (emotivnog, telesnog, energetskog).

– Introspekcija i potraga za autentičnim bićem, kroz razumevanje interakcijskih procesa u sopstvenom telu.

– Osvetljavanje dosadašnjeg sveobuhvatnog znanja (kognitivnog, telesnog, bihejvioralnog).

– Analiziranje telesnog bola, traume ili bolesti kroz vreme.

– Uviđanje sopstvenog telesnog govora – telesne posture, artikulacije, ponašanja, neverbalne komunikacije i verbalne artikulisanosti, disanja itd.

– Testiranje emocionalne “pismenosti” (telo kao tester).

– Tehnika Roll back masaže – otkrivanje nesvesnih/svesnih materijalnih zapisa na telu i uviđanje problema.

 

2. Primena novih znanja, učenje kroz identifikaciju sa telom.

– Razvijanje nekorišćenih sposobnosti

– Učenje novih veština i tehnika.

– Primenjivanje novih strategija.

– Učenje samoregulacije.

 

3. Evaluacija naučenog.

– Bihejvioralno primenjivanje naučenog.

– Samobalansiranje.

– Coaching sopstvenog tela.

– “Telo kao dokaz”.

Grupni rad

Iskustvene radionice bazirane su na razumevanju:

– problema svakog člana grupe (bilo kog aspekta problema);

– ličnih kapaciteta, kompetencija, znanja;

– autentičnosti i individualnosti;

– sličnosti sa drugima (u okviru grupe);

– sopstvenog tela, kao dokaza autentičnosti i ispravnosti ličnog životnog puta.

 

Radionice “na zadatu temu” organizuju se u cilju:

– pronalaženja svrhe individualnosti i jedinstvenosti osobe u okviru “sličnosti”;

– razumevanja sopstvenih psihofizičkih procesa;

– telesnog i emotivnog “opismenjavanja”;

– uviđanja značaja holističkog pristupa – temi, problemu, veštini, znanju, telu, prirodi…

– sticanja novih uvida, novih pogleda na život, zdravlje, napredak.

Primena tehnika O.L.I. psihodinamičkog integrativnog metoda, Alfa i Keg projektivnih psihoterapijskih tehnika, Roll back holističkog metoda (masaža, vežbe, coaching analiza bola).